Trung tâm hỗ trợ sinh viên là gì?

Trung tâm hỗ trợ sinh viên được thành lập DÀNH RIÊNG cho sinh viên FTU và HẾT MÌNH vì sinh viên FTU Trung tâm hỗ...

Trung tâm hỗ trợ sinh viên làm gì?

1. Tổ chức các hoạt động tư vấn cho sinh viên, bao gồm: các vấn đề trong học tập, nghiên cứu khoa học; nghề...

Engage! Enhance! Enrich!

1. Engage in our services 2. Enhance your experience 3. Enrich our lives

Đội ngũ nhân viên của Trung tâm hỗ trợ sinh viên

Đội ngũ Giảng viên, chuyên viên trẻ trung và luôn hết mình vì sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Thạc sĩ Hoàng Tuấn...