Thông báo về các loại học bổng KKHT dành cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2019-2020 tại Trụ sở chính Hà Nội

  1. Học bổng KKHT dành cho SV có kết quả học tập tốt (Học bổng A)

1.1. Mức học bổng

 

Khóa Mức HB

Loại Khá/kỳ

(đồng)

Mức HB

Loại Giỏi/kỳ

(đồng)

Mức HB

Loại Xuất Sắc/kỳ

(đồng)

K55; 56; 57; 58 7.200.000 9.200.000 11.200.000

 

1.2. Tiêu chí xét chọn

– Căn cứ vào quỹ học bổng được phân bổ và xếp loại học bổng của sinh viên, xét từ trên xuống dưới cho đến hết chỉ tiêu.

– SV đã nhận học bổng A chỉ được nhận thêm duy nhất một học bổng của các tổ chức ngoài trường (do nhà trường xét chọn). Trong trường hợp học bổng của các tổ chức ngoài trường (do các tổ chức đó tự xét chọn) thì số lượng học bổng không giới giạn.

– Sinh viên nhận học bổng A vẫn có thể nhận học bổng B, D, E.

 

  1. Xét học bổng KKHT dành cho SV chương trình đào tạo đặc biệt (Học bổng B)

2.1. Mức học bổng

– Đối với chương trình CLC và tương đương: 6.000.000 đ/sinh viên/kỳ.

– Đối với CTTT:                                            12.000.000 đ/sinh viên/kỳ.

2.2. Tiêu chí xét chọn

– Học bổng này chỉ dành cho các sinh viên CTTT, CLC và tương đương.

– Sinh viên thuộc nhóm 10% những sinh viên có thành tích học tập tốt nhất theo chuyên ngành và có kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trở lên. Căn cứ vào quỹ học bổng được phân bổ và xếp loại học bổng của sinh viên, xét từ trên xuống dưới cho đến hết chỉ tiêu.

– Sinh viên nhận học bổng B vẫn có thể nhận học bổng A, D, E.

 

  1. Xét học bổng KKHT dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn đạt KQHT tốt (Học bổng C)

3.1. Mức học bổng

 

Khóa Mức HB

Loại Khá/kỳ (đồng)

Mức HB

Loại Giỏi/kỳ (đồng)

Mức HB

Loại Xuất Sắc/kỳ (đồng)

K55; 56; 57; 58 7.200.000 9.200.000 11.200.000
Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid 19:

– Mức học bổng loại Khá/kỳ:       4.650.000 đ (tương đương 50% học phí HK2/2019-2020);

– Mức học bổng loại Giỏi/kỳ:       6.950.000 đ (tương đương 75% học phí HK2/2019-2020);

– Mức học bổng loại Xuất sắc/kỳ: 9.250.000 đ (tương đương 100% học phí HK2/2019-2020);

 

 

3.2. Tiêu chí xét chọn

– Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật; Sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng; Sinh viên có cha mẹ thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ; Sinh viên ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; Sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo…khó khăn về kinh tế (do Hội đồng xét chọn HB KKHT quyết định). Sinh viên này phải thuộc nhóm 30% những sinh viên có thành tích học tập tốt nhất theo chuyên ngành. Căn cứ vào quỹ học bổng được phân bổ và xếp loại học bổng của sinh viên, xét từ trên xuống dưới cho đến hết chỉ tiêu.

– Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid 19:  SV phải đạt kết quả học tập từ loại Khá trở lên và điểm rèn luyện từ loại Khá trở lên (do Hội đồng xét chọn HB KKHT quyết định). Căn cứ vào quỹ học bổng được phân bổ và xếp loại học bổng của sinh viên, xét từ trên xuống dưới cho đến hết chỉ tiêu.

– Sinh viên nhận học bổng này phải nộp hồ sơ theo quy định.

– Sinh viên nhận học bổng C vẫn có thể nhận học bổng D, E.

 

  1. Xét học bổng KKHT dành cho SV thủ khoa đầu vào, tốt nghiệp (Học bổng D)

4.1. Mức học bổng

– Đối với thủ khoa đầu vào:    12.000.000 đ/sinh viên/năm học.

– Đối với thủ khoa tốt nghiệp:  6.000.000 đ/sinh viên/năm học.

4.2. Tiêu chí xét chọn

– Sinh viên là thủ khoa đầu vào của Trụ sở chính Hà Nội theo các phương thức xét tuyển.

– Sinh viên là thủ khoa tốt nghiệp của các chuyên ngành tại Trụ sở chính Hà Nội.

– Sinh viên nhận học bổng D vẫn có thể nhận học bổng A, B, C, E.

 

  1. Xét học bổng KKHT trong dịp Tết nguyên đán dành cho SV có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập tốt (Học bổng E)

5.1. Mức học bổng

1.200.000 đ/sinh viên/đợt xét.

5.2. Tiêu chí xét chọn

– Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật; Sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng; Sinh viên có cha mẹ thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ; Sinh viên ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn; Sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo; Sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, con thương binh, con bệnh binh, con của nạn nhân nhiễm chất độc hóa học…có khó khăn về kinh tế (do Hội đồng xét chọn HB KKHT quyết định) có điểm trung bình chung học tập trong kỳ xét học bổng từ 7,0/10 trở lên và kết quả rèn luyện từ loại Khá trở lên.

– Sinh viên nhận học bổng này phải nộp hồ sơ theo quy định,

– Sinh viên nhận học bổng E vẫn có thể nhận học bổng A, B, C, D.