Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

486

1. Tổ chức các hoạt động tư vấn cho sinh viên, bao gồm: các vấn đề trong học tập, nghiên cứu khoa học; nghề nghiệp, việc làm; thông tin du học và trao đổi sinh viên; các vấn đề về tâm lý, sức khỏe, đời sống.

2. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ khác cho sinh viên.

3. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động hướng nghiệp, bao gồm: hoạt động giao lưu hướng nghiệp, tham quan doanh nghiệp, giới thiếu và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm; hoạt động giao lưu văn hóa sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước. Kết nối, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động vì lợi ích của sinh viên; quảng bá hình ảnh các chương trình của của đơn vị tới sinh viên.

4. Tô chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng chuyên môn, bao gồm: Khóa đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học; và các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng mềm.

5. Tổ chức vận động, tiếp nhận và quản lý các nguồn tài trợ để hình thành quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ hoạt động sinh viên.

6. Tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ, bao gồm: cung cấp dịch vụ in ấn, photocopy, các sản phẩm lưu niệm, sách, văn phòng phẩm…; hỗ trợ cung cấp nhận sự (MC, PG, lễ tân, gia sư…) và các dịch vụ cho tổ chức, cá nhận có nhu cầu nhằm hỗ trợ việc làm thêm cho sinh viên của trường.